Aarhus Universitets segl

Kærlighedens ansvar

Udgivelsesseminar og boglancering Onsdag d. 23. marts kl 13:00-17:00 Aarhus Universitet, Nobelparken, Bygning 1453, lokale 116

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Onsdag 23. marts 2022,  kl. 13:00 - 17:00

13:00 Åbning ved Ulrik Nissen
13:15 Lektor og professor II Ulrik Nissen: Præsentation
af Kærlighedens ansvar. Grundlag og områder for
kristen etik
Den kristne etik er et dynamisk begreb. Det bærer i sig
flere spændinger – blandt andet mellem det almene og
specifikke samt mellem etikkens fire kilder: Bibelen,
traditionen, fornuften og erfaringen. Præsentationen
skitserer disse spændinger og hvordan de kan sammenfattes
i kærlighedens ansvar forstået som det kristne
menneskes praktiske klogskab og gensvar præget af
kærlighed. Det viser sig både i grundlaget for den
kristne etik og i forhold til en række etiske områder.
13:45 Lektor Jacob Mortensen: Den paulinske kærlighed
i en antik kontekst
Som med alle sociale fænomener er der forskel på,
hvad folk i antikken forstod ved kærlighed, fra hvad vi i
dag forstår ved kærlighed. Vi lever på historicitetens
præmisser, og ord, sprog og betydning forandrer sig
med tiden. Derfor er forståelsen af kærlighed i dag (naturligvis)
en anden end den, der florerede på nytestamentlig
tid. Dette oplæg vil derfor forsøge at kontekstualisere
Paulus’ forståelse af kærlighed i en antik
sammenhæng så nogle af forskellene fra dengang til i
dag bliver tydelige. Ud over de antikke (kærligheds-) romaner,
vil foredraget belyse Paulus’ forståelse af kærlighed
i Filipperbrevet, brevet til Filemon, og 1 Korintherbrev.
Dette kan muligvis fungerer som et alternativ
eller en hermeneutisk, kritisk bevidsthed til Ulrik Nissens
forståelse af kærlighedens ansvar.
14:15 Kort pause
14:30 Professor Claudia Welz: Ansvar som etisk responsivitet
Dette oplæg drøfter forståelsen af fænomenet og begrebet
’ansvar’, som i Ulrik Nissens nye bog præsenteres
som ’etisk responsivitet’, der bærer vidnesbyrd om
Kristus. Det særlige ved den form for kristen etik, som
ifølge Nissen er karakteriseret ved ’kærlighedens ansvar’,
profileres i forhold til Emmanuel Levinas’ forståelse
af ansvar – et ansvar, der ikke uden videre kan tilbageføres
til Gud, men primært er formidlet af mødet
med medmennesket og en proces af selvforpligtelse
som svar på et flertydigt ’kald’, der unddrager sig sansningen.
15:00 Professor Peter Lodberg: Drøftelse af migranter
og globale udfordringer
Oplægget tager udgangspunkt i K.E. Løgstrups bidrag til
Folkekirkens Nødhjælps 50-års jubilæumsskrift i 1972
om den ikke-sanktionerede hjælps ret. Her diskuterer
Løgstrup de dilemmaer, der kan opstå i situationer,
hvor der er brug for at hjælpe flygtninge og migranter
på flugt fra fattigdom og undertrykkende diktaturer.
Hvordan kan Løgstrups tanker om den ikke-sanktionerede
hjælps ret aktualiseres i nutidens globale flygtningekrise,
der udfordrer teologien til at gennemtænke,
hvad gensvaret på min fremmede næste betyder?
15:30 Åben diskussion modereret af forlagsredaktør
Henrik Brandt-Pedersen
16-17 Reception med vin, kaffe og kage. Under receptionen
bliver der mulighed for at købe bogen til nedsat
pris.
Seminaret er åbent for enhver og kræver ikke forudgående
tilmelding.
Spørgsmål kan rettes til:
Ulrik Nissen, teoubn@cas.au.dk